Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Η Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος εἶναι πολύ Μεγάλες γιά τά ἀσήμαντα ἀναστήματα τών λιλιπούτιων πολιτικῶν ἐπιβητόρων τους....


 Θεόφιλος, στρατηγός Κιβυρραιωτῶν.


 " Τό 790, οἱ Ἄραβες προσέβαλαν νησιά καί τά παράλια τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους χωρίς νά βρίσκουν ἀντίστασιν, διότι ἡ τότε αὐτοκράτειρα Εἰρήνη, εἶχε διαλύσει στρατόν καί στόλον ἐπειδή ὑπέρμαχος τῶν εἰκόνων ἡ ἴδια, τούς θεωροῦσε στηρίγματα τῆς εἰκονομαχίας.
   Ὀ Θεόφιλος, μέ δική του πρωτοβουλία, μη ἀνεχόμενος τό ὄνειδος, ἐξώρμησε μέ τήν μικρή δύναμη πού διοικοῦσε καί πολέμησε τούς Ἄραβες στήν Κύπρο. Τελικῶς ἡττήθη ἀπό τούς πολλαπλάσιους ἐχθρούς καί αἰχμαλωτίσθηκε. Ὁ χαλίφης ἀλ-Αρούν, ἐθάυμασε τήν ἀνδρεία του καί τοῦ πρότεινε ἀνώτατα ἀξιώματα.
Ὁ Θεόφιλος ἀπέρριψε περιφρονητικῶς τήν προσφορά καί ἐπροτίμησε νά θανατωθῆ. "

Ἀπό τό "Βυζαντίου Πάνθεον" τοῦ Γ. Γεωργαλᾶ,  ἑνότητα Β', "Πολεμάρχων Πάνθεον".

Δεν υπάρχουν σχόλια: