Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Ο Ξένος


"....Δός μοι τούτον τον ξένον, ούτινος την χώραν αγνοούμεν οι ξένοι.
Δός μοι τούτον τον ξένον, ούτινος τον Πατέραν αγνοούμεν οι ξένοι .
...
....ούτινος τον τόπον και τον τόκον και τον τρόπον αγνοούμεν οι ξένοι.

...Δός μοι τούτον τον ξένον, τον ξένην ζωήν και βίον ζήσαντα επί ξένης..

.τον μη έχοντα ώδε πού την κεφαλήν κλίνη..
... Δός μοι τούτον τον ξένον, τον ου πόλιν, ου κόμην, ουκ οίκον, ου μονήν, ου συγγενή, επ αλλοδαπής δε χώρας την οίκησιν έχοντα...


Αγιος Επιφάνιος Κύπρου (4ος-5ος αιώνας)

Δός μοι τούτον τον ξένον,
τον εκ βρέφους ως
ξένον ξενωθέντα εν κόσμω.
Δός μοι τούτον τον ξένον,
ον ομόφυλοι μισούντες
θανατούσιν ως ξένον
Δός μοι τούτον τον ξένον,
όν ξενίζομαι βλέπων
του θανάτου τό ξένον...

Γεώργιος Ακροπολίτης (1217-1282)

Από το βιβλίο "Ο σύγχρονος μηδενισμός"
του Θεόδωρου Ζιάκα